Pomona Valley Hospital Pavilion 

Pomona Valley Hospital Pavilion 

Cedars Sinai Renovation

Cedars Sinai Renovation

Cedars Sinai Water Upgrade

Cedars Sinai Water Upgrade

 
Hoag Hospital Irvine

Hoag Hospital Irvine