Pomona Valley Hospital Pavilion  

Pomona Valley Hospital Pavilion 

 Cedars Sinai Renovation

Cedars Sinai Renovation

 Cedars Sinai Water Upgrade

Cedars Sinai Water Upgrade

 
 Hoag Hospital Irvine

Hoag Hospital Irvine